Möten – på lika villkor

Ungdom Mot Rasism tror på ett samhälle där människor kan mötas och utbyta erfarenheter och idéer. För att uppnå det behöver vi integrerade samhällen där människor ska kunna mötas av lika möjligheter och rättigheter.

Segregationen i samhället ökar dock. Sedan 1990 har bostadssegregationen fördubblats i Sverige. Segregationen ser vi som ett resultat av ett skadligt ”vi-­och-­dem”-­samhälle, som kan motarbetas med integration. Vi vill också poängtera att det är viktigt att problematisera begreppet integration. Detta eftersom integrationsdebatten ofta förs av personer som tycker att rasifierade personer ska anpassa sig/bosätta sig i områden där ickerasifierade personer bor. Detta sätt att se på integration vill Ungdom Mot Rasism ta avstånd från. Vi menar att  detta  är  ett  sätt  att  lägga  ansvaret  på  den  diskriminerade   personen. Dessutom blundar en för att rasism på  arbets-­och bostadsmarknaden bidrar till segregation.

Eftersom vi lever med rasistiska strukturer påverkar dessa arbetsmarknaden, så att rasifierade personer har  svårare  att  få  ett  arbete. Dessutom är det vanligt att t.ex hyresvärdar diskriminerar rasifierade personer. Rasifierade personer får då färre och sämre betalda arbeten, samt förpassas till bostäder i ”lågstatus-­ områden”. Ett sätt att förhindra det har varit att bygga dyrare bostäder i anslutning samt att rusta upp gamla bostäder. Då tror man att områdena bli bättre integrerade. Problemet är att hyrorna tenderar att skjuta i höjden när utsatta områden rustas upp, vilket leder till att många inte kan bo kvar. Denna process kallas gentrifiering.

Ungdom Mot Rasism menar att vi måste komma fram till lösningar för att bygga bort segregation utan att göra det ännu svårare för personer som utsätts för arbets-­ och bostadsmarknadsrasismen.

I ett antirasistiskt samhälle kan inte segregationen fortgå. Vi behöver en central mötesplats som aktivt arbetar med projekt där samtliga inkluderas, vilket kommer bidra till integration och möten på lika villkor. 

+ Ungdom Mot Rasism vill:

  • att en utredning tillsätts som problematiserar begreppet integration och hur det används i svensk politik idag.
  • att ge integrationsprojekt (som utgår från utredningens analys av begreppet) ökat stöd.
  • att alla kommuner ska erbjuda tillgängliga mötesplatser som är inkluderande för alla ungdomar.
  • att bostadssegregationen motverkas genom blandade boendeformer och prisklasser. När nya bostäder byggs ska dessa placeras strategiskt där valen av boendeformer, hustyper och lägenhetsstorlekar görs utifrån strategin att motverka bostadssegregationen.

 


Back to Top ↑


  • Instagram: