Demokrati

Ungdom Mot Rasism vill verka för ett demokratiskt samhälle där alla känner sig trygga, delaktiga och har möjlighet att påverka och att de har lika rättigheter. I ett demokratiskt samhälle ska det finnas möjlighet att motverka ojämlikhet och jämna ut makthierarkier.

Trygghet innebär att ens existens i landet inte ses som villkorad, att ens människovärde inte räknas i hur mycket pengar en bidrar med och att en känner sig säker i hela samhället. Delaktighet bygger på att engagemang ska uppmuntras och tas på allvar.

Engagemang i både organiserade och enskilda former ska värderas högt i en demokrati, då detta är en förutsättning för människor att göra sina röster hörda. För att delaktighet ska vara möjlig måste offentligt material kunna fås på fler språk än svenska. 

+ Ungdom Mot Rasism vill:

  • att det ges ökat ekonomiskt stöd till DO
  • att de fall som DO väljer att inte ta upp automatiskt ska skickas till närmsta lokala antidiskrimineringsbyrå
  • att varje kommun ska ha en antidiskrimineringsbyrå, samt att dessa ska få ökat ekonomiskt stöd
  • att en ska få möjlighet att få ex. myndighetsinformation och offentliga handlingar översatta till vilket språk en vill kostnadsfritt
  • att tillämpning av positiv särbehandling blir lagligt, inte bara utifrån kön, utan även utifrån de övriga diskrimineringsgrunderna

 


Back to Top ↑


  • Instagram: