Arbetsliv

Ungdom Mot Rasism tycker att samhället ska utgå från idén om att alla har lika rätt att få ett jobb. Det ska vara en självklarhet att ha en arbetsplats som är till för alla och där det pågår ett aktivt arbete mot rasism och andra former av diskriminering.

Ungdom Mot Rasism ser hur papperslösa utnyttjas av arbetsgivare med hot om anmälan till polis om de försöker säga ifrån, och en arbetsmarknad där ditt namn till stor del påverkar chansen att få jobb. Allt det här visar på den rasistiska struktur som organiserar samhället idag och att vi har en lång väg att gå för att skapa ett arbetsliv där alla har lika rätt och möjligheter.

Exempelvis bör SFI kunna erbjuda och garantera språkutbildning som är anpassad till personers förkunskaper, erfarenheter och intressen, som att kunna få språkkunskaper i den bransch en jobbar inom. Det gäller så väl tiden innan, under som efter arbete.

Vi vill se ett samhälle där papperslösa kan jobba under rättvisa förhållanden, där du inte ska behöva anpassa dig efter en rasistisk norm för att kunna få ett jobb och där alla parter tar sitt ansvar.

Ett arbetsliv där facket har en stark roll i att det levs upp till rättigheter och skyldigheter, speciellt när det gäller likabehandling. 

+ Ungdom Mot Rasism vill:

  • att papperslösa ska ha rätt att arbeta och vara trygga från rapportering från arbetsgivare
  • att högre krav ska ställas på arbetsgivarens arbete mot diskriminering där det även ingår regelbunden uppföljning av arbetet
  • att SFI ses över för att garantera att alla får den utbildning de behöver och får ut mest av
  • att ansökningsprocesser ska ses över där anonyma ansökningar blir norm

Back to Top ↑


  • Instagram: