Nationellt umr_vb_logo

Published on december 6th, 2013 | by Helen

0

Börja nominera till Ungdom Mot Rasism förtroendeposter

Är du trött på orättvisor? Vill du vara med och påverka dagens samhälle och bekämpa rasismen i Sverige?

Nu är det möjligt att nominera dig själv eller någon annan till Ungdom Mot Rasisms styrelse, valberedning och verksamhetsrevisor. Att vara med i styrelsen, valberedningen eller att vara verksamhetsrevisor är en spännande uppgift som är både lärorikt och utmanande. Du kommer vara en viktig person som kommer vara med utforma Ungdom Mot Rasisms arbete för framtiden.

Vi i Ungdom Mot Rasism vill ha ett samhälle där var och en har rätt och möjlighet att definiera sig själv som den vill vara. Ett samhälle som värnar om demokrati och mångfald med allas lika värde som utgångspunkt. Där diskriminerande och exkluderande strukturer identifieras och utmanas. Ett samhälle som tar ställning mot intolerans och skev maktfördelning – för öppenhet och inkludering. Ett samhälle som präglas av Ungdom Mot Rasisms devis – Alla Olika Alla Lika!

Mer om Ungdom Mot Rasism vision och värdegrund kan du läsa här: Vår antirasism!  Det är viktigt att du eller den du vill nominera kan ställa sig bakom den.

Om du är intresserad av att nominera dig själv eller någon annan gå in på UMR Val NU!

Nomineringsstopp är den 31 december!


Styrelsen är Ungdom Mot Rasism högst beslutande organ mellan två kongresser och ansvar för att styra och leda organisationen utifrån det kongressen beslutat. Styrelsen ansvarar tillsammans för att verksamhetsplanen, strategin, likabehandlingsplanen och andra viktiga dokument i organisationen följs. Styrelsen arbetar strategiskt med organisationens utveckling och ansvarar särskilt för budget, personalfrågor, interna styrdokument, samarbeten och projekt.

Ordförande:
Ordföranden är arvoderad och jobbar, om ekonomin tillåter, del- eller heltid med sitt uppdrag. Ordföranden är organisationens främsta externa talesperson samt ansvarig för att sammankalla och leda styrelsen i sitt arbete. Ordföranden har också ett övergripande ansvar för organisationens strategiska utveckling och att vara insatt i organisationens löpande verksamhet. Som ordförande leder du arbetet i Ungdom Mot Rasisms styrelse.
Styrelsen ska bestå av 1 ordförande.

Vice ordförande:
Vice ordföranden ansvarar för att stödja ordföranden i sitt arbete och att kunna hjälpa till eller hoppa in där ordföranden inte har möjlighet att genomföra något själv. Vice ordföranden är också en del av arbetsutskottet tillsammans med ordförande och verksamhetschef som har särskilt ansvar för representation, ekonomi, organisationsutveckling och den löpande verksamheten. Som vice ordförande är du en del utav Ungdom Mot Rasisms styrelse.
Styrelsen ska bestå av minst 1 max 2 vice ordförande.

Ledamot:
Som styrelseledamot är du en del utav Ungdom Mot Rasisms styrelse.
Styrelsen ska bestå av minst 5 och högst 9 styrelseledamöter.

Valberedningens uppgift är att inför kongressen lägga fram förslag på ny styrelse, valberedning och revisorer.
Valberedningen består av minst 3 och högst 5 ledamöter varav 2 bereder förslag på nästkommande valberedning och därmed inte kan kandidera till nästkommande kongress, därutöver väljs minst 1 och högst 2 ersättare.

Verksamhetsrevisorerna ansvarar för att granska Ungdom Mot Rasisms verksamhet och se till att den efterlever uppsatta styrdokument och regleringar från kongressen. Verksamhetsrevisorerna granskar främst styrelsen och om de följer verksamhetsplan och långsiktig strategi.
Till verksamhetsrevisorer väljs 2 personer samt 2 ersättare.

 

Tags: , , , ,


Om författaren

är lokalgruppsombud för UMR. Min främsta roll är stötta våra lokalgrupper i deras arbete. Jag jobbar mycket med utbildning och metoder för engagemang och organisering. Du kan kontakta mig om du vill ha en utbildning eller workshop till lokalgruppen, bolla en idé, starta en ny lokalgrupp eller komma i kontakt med någon som finns redan idag.


Back to Top ↑