Press iStock_000004661519Medium1

Published on november 12th, 2012 | by Isabella Andersson

0

En skola för alla? Ungdom Mot Rasism släpper skuggutredning

PRESSMEDDELANDE

2012-11-12

En skola för alla?

Ungdom Mot Rasism släpper skuggutredning

Den svenska skolan är inte för alla och rasismen har kommit att bli en vattendelare, visar Ungdom Mot Rasisms skuggutredning om ungas upplevelser av rasism i sin vardag. Ungdomarnas skilda erfarenheter och kunskaper om rasism tyder på att skolan är en segregerad verklighet. Ett tydligt exempel är att närmare hälften av utlandsfödda elever uppger i undersökningen att de utsatts för rasism, medan en tiondel av svenskfödda elever med svenskfödda föräldrar har utsatts.

För att läsa rapporten klicka här  ”En skola för alla – Skuggutredning om ungas upplevelser om rasism”

Ungdom Mot Rasism har sedan februari 2012 bedrivit en skuggutredning till regeringens utredning om ”Ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet och liknande former av intolerans” som letts av tidigare folkpartiledaren Bengt Westerberg.

Skuggutredningen har bestått av tre delar; en enkätstudie omfattande 1490 enkäter besvarade av gymnasieungdomar i 17 skolor från Älvsbyn i norr till Malmö i söder; fem stycken fokusgruppsintervjuer som genomförts på fyra stycken gymnasieskolor i olika delar av landet samt en ärendegranskning av anmälningar om etnisk diskriminering inom skolområdet som inkommit till Diskrimineringsombudsmannen mellan 2009 och första halvan av 2012.

Utredningen visar bland annat att 16 procent av de tillfrågade eleverna har själva upplevt rasism. För utrikesfödda elever i studien är denna siffra betydligt högre, 48 procent. Resultatet visar också att det är nödvändigt att utveckla skolans antirasistiska arbete då 41 procent av de svarande angav att de upplevt rasism på sin skola.

”Det är anmärkningsvärt att resultatet är så uppenbart. Det framgår tydligt av vår studie att unga utsätts för rasism i hög utsträckning och att det finns en känsla av utsatthet bland många unga i dag” säger Ungdom Mot Rasisms utredare Cecilia Englund.

Skolorna i Ungdom Mot Rasisms studie präglas av en märkbar segregation och ett arbete mot rasism som inte når upp till den förväntade standarden. Av eleverna känner endast 41 procent till skolornas likabehandlingsplaner och fokusgruppsintervjuerna visar tydligt att elevernas verklighet och vardag många gånger präglas av en tydlig uppdelning av elever i ”vi och dem”.

”Utredningen visar att krafttag måste tas för att förändra situationen för ungdomar i Sverige vad gäller rasism” säger Ungdom Mot Rasisms ordförande Anton Landehag. ”Skolor och särskilt lärare kan göra skillnad men saknar ofta verktygen för att åstadkomma detta. Dessa verktyg finns inom civilsamhället och ett utökat samarbete vore en väg framåt” fortsätter Landehag.

 

Kontakt
Anton Landehag, ordförande för Ungdom Mot Rasism
anton@umr.se

0702-851488

Cecilia Englund, utredare för Ungdom Mot Rasism

cecilia@umr.se

0705-135391

 

 


Om författaren

är sedan kongressen 2013 ordförande för Ungdom Mot Rasism. Hon har varit engagerad i organisationen sedan 2007 och har bland annat varit aktiv i Nyköpings lokalgrupp, organisationens nätverksgrupp och sedan kongressen 2011 även i Ungdom Mot Rasisms styrelse.


Kommentera

Back to Top ↑